Softlayer/IBM Custom Lucite

Softlayer/IBM Custom Lucite

Custom Lucite marking the acquisition of Softlayer by IBM.